مهدی اسدزاده

1366
مهدی اسدزاده
آموخته ها

نویسنده داستان و نمایشنامه

کارنامه هنری

در میان کارنامه هنری مهدی اسدزاده، طراحی و نگارش متن‌های تلویزیونی به چشم می‌خورد.