سید احسان عمادی

1359- کارگردان و نویسنده
سید احسان عمادی
آموخته ها

کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف

کارنامه هنری

در کارنامه هنری سید احسان عمادی نام هایی همچون:

خانه ما، کارساز، محرمانه، محاکمه، رزم‌آرا؛ یک دوسیه مسکوت، اشغال، فانتزی مشاهیر، محاکمه و… به چشم می خورد.