مهدی مهرنیا

تدوینگر و کارگردان
مهدی مهرنیا
آموخته ها

کارشناس «تدوین سینما» از دانشگاه هنر

کارشناس ارشد «تولید سیما» از دانشکده صدا و سیما

کارنامه هنری

در میان کارنامه هنری مهدی مهرنیا نام هایی همچون:

ستاره ساز، بریم بسازیم، ضد گلوله، تپه های پوشیده از برف، من ناصر حجازی نیستم، او مثل هیچ کس نیست، خانه ابری، کارویا و… به چشم می خورد.