مهرداد صالح

1361- مجری طرح و برنامه ریز
مهرداد صالح
کارنامه هنری

در کارنامه هنری مهرداد صالح، نام هایی همچون:

بیتی بیتک، الدرع، بریم بسازیم، ضد گلوله، فرمانده، مجموعه تیزرها و مستندات شرکت سایپا و… به چشم می خورد.