محمدحسین پاینده

1364- تهیه کننده و مدیرتولید
محمدحسین پاینده
آموخته ها

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

کارنامه هنری

در میان کارنامه هنری محمد حسین پاینده، نام ­هایی همچون:

منصور، خانه ما، کارساز، فرمانده، پرش بلند، ضدگلوله، بچه محل و… به چشم می ­خورد.