فرید مرزوقی

1363
فرید مرزوقی
آموخته ها

کاردانی فیلم سازی از دانشگاه علمی‌کاربردی

کارنامه هنری

در کارنامه هنری فرید مرزوقی نام هایی همچون:

کارویا، الدرع، خانه ما، فرمانده، ضد گلوله، سفید خالی، امضا ، دوستان، مداد رنگی، به رنگ رویا، سرزمین شالی، پرش، و… به چشم می خورد.